Algemene Voorwaarden

Vliegers&Co

Veenweg 34-36

7416 BC Deventer

0570-607946

info@vliegersenco.nl

KvK nummer: 08114200

Vliegers&Co is aangesloten bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel: www.hbd.nl en onderschrijft daarmee de algemene handelsvoorwaarden zoals deze binnen het bedrijfschap zijn overeengekomen en vastgelegd. In grote lijnen luiden deze als volgt, waar van toepassing zijn deze op de bedrijfsvoering van Vliegers&Co aangepast.

ALGEMEEN

Deze condities zijn van toepassing op alle leveringen van goederen aan en verrichtingen van diensten ten behoeve van cliënten, die geacht worden door het enkele feit der bestelling resp. opdracht en/of huur deze condities te accepteren.

AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend; bestellingen naar aanleiding daarvan gedaan, zijn slechts als geaccepteerd te beschouwen na ontvangst van onze bevestiging, zulks met inachtneming van het bepaalde in de hierna volgende artikelen. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en binden ons niet, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Overeenkomsten met Vliegers&Co zijn slechts geldig na onze bevestiging. Alle bedragen zijn exclusief verzendkosten.

OVERMACHT

De verkoop geschiedt onder voorbehoud van “Force Majeure”. Als “Force Majeure” worden aangemerkt, zodanige gebeurtenissen en omstandigheden, die een duidelijk aanwijsbare direct en indirecte werkende invloed uitoefenen op ons bedrijfvoering, waaronder onder meer: brand in het pand of daar waar onze voorraden zijn opgeslagen, oorlog, ook buiten Nederland, oproer, epidemie, verkeersstoring, werkstaking, zeerampen van alle aard, geen enkele uitgesloten, acte het principe, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport en soortgelijke en andere gevallen, welke buiten controle van de verkopers vallen, waardoor vertraging ontstaat in de aflading, wordt de verschepings- of verzendingstermijn automatisch voor onbepaalde tijd verschoven. De verkopers hebben de bevoegdheid de partij in zijn geheel of bij gedeelten te leveren of te annuleren volgens omstandigheden.

  • In geval van uitvoerverbod in het land van oorsprong, heeft de verkoper het recht van andere oorsprong te leveren of het contract als vervallen te beschouwen.
  • Na afloop van een overeengekomen leveringstermijnverkoop, hebben de verkopers het recht zonder voorafgaande kennisgeving dit contract geheel of voor het niet uitgevoerde gedeelte te annuleren of niet af te zenden.
  • De verkopers zijn niet verantwoordelijk tegenover eventuele derde houders van dit contract.

LEVERING

Tenzij anders is overeengekomen, geldt dat de levering wordt geacht te geschieden af Deventer, zodat het risico voor de koper is vanaf het moment dat de goederen onze winkel hebben verlaten.

ANNULATIE VAN EEN KOOP

Een verkoopovereenkomst gesloten volgens onze leverings- en betalingscondities kan alleen dan worden geannuleerd tegen betaling van 10% der gekochte goederen, vermeerderd met de kosten, welke reeds gemaakt zijn door veranderingen, welke door cliënt kenbaar waren gemaakt bij de koop. De verkopers behouden zich het recht voor dit contract, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren ingeval van niet voldoen aan hieruit of uit andere lopende contracten voortvloeiende verplichtingen.

PRIJZEN

Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door omstandigheden van onze wil onafhankelijk, als verhoging van rechten en/of accijnzen, vervoerskosten, vanaf het afleveringsadres door de importeur vastgesteld, officiële verhogingen van importeurs/fabrieksprijzen, wijziging in de muntpariteit e.d. prijsverhoging moet worden toegepast. In dat geval mag de cliënt de overeenkomst als niet gesloten beschouwen, in welk geval hij tot een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde is gehouden.

BETALINGEN

Betaling vooraf door middel van overboeking of onder rembours of contant in onze winkel.

Het zal ons bij het uitvoeren ener levering ten alle tijde vrijstaan van de cliënt een voorlopige en gedeeltelijke betaling te verlangen in alle gevallen, waarin het in rekening te brengen bedrag tenminste 50,00 euro bedraagt. De cliënt is evenwel gerechtigd voor betaling als bedoeld in voorgaand lid zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie, borgstelling of anderszins. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk en B.T.W. hierover, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van opdrachtgever; zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste 50,00 euro bedragen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Wij behouden ons op eigendom totdat het daarvoor verschuldigde, met inbegrip van eventuele rente en kosten, geheel en al is voldaan. Overdracht van de gekochte artikelen zonder dat hiervoor de betaling is afgerond wordt beschouwd als verstrekking tot bruikleen om niet.

RECLAMES

Reclames zullen slechts in behandeling worden genomen, indien en voor zover deze uiterlijk 2 maal 24 uur na aflevering van het gekochte resp. gegarandeerde schriftelijk te onzer kennis zijn gebracht en wij in de gelegenheid zijn gesteld een en ander te contoleren. Voor goederen geleverd door derden zullen de reclametermijnen van toepassing zijn, die deze derden met ons overeengekomen zijn. Indien een cliënt, om welke reden ook, een nieuwe resp. verbeterde levering wenst, zal hij ons op straffe van verlies zijner afspraken in de gelegenheid moeten stellen de klacht door een erkend expert te doen onderzoeken, welke uitspraak voor ons en de cliënt bindend zal zijn. De expert wordt in een dergelijk geval door ons gekozen. Mocht daarna nog geen overeenstemming zijn te bereiken, dan zullen twee experts worden gekozen, door ieder der partijen afzonderlijk, waarbij een eventuele derde expert door de al gekozen experts kan worden benoemd. Diens uitspraak zal, onverminderd het hierna bepaalde, voor ons en de cliënt bindend zijn. De kosten van de experts zijn voor rekening van de verliezende partij.

GESCHILLEN

Alle geschillen, gerezen tussen cliënt en ons of tussen ons en de derde die voor ons ten behoeve van cliënt opdrachten uitvoert terzake van de leveringen van goederen of het verrichten van diensten, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging dezer condities, zullen in de eerste instantie worden berecht door de te Deventer bevoegde rechter, in welk rechtsgebied ons bedrijf is gevestigd.